Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Finansowanie studiów podyplomowych
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Finansowanie studiów podyplomowych

 1. Kto może ubiegać się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych?
 2. Zasady ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
 3. Jakie świadczenia przysługują podczas uczęszczania na studia podyplomowe?

1.Kto może ubiegać się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych?

O sfinansowanie studiów podyplomowych mogą ubiegać się:

 1. osoby bezrobotne;
 2. osoby poszukujące pracy, które:
  1. są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  2. są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
  3. otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
  4. uczestniczą w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  5. są żołnierzami rezerwy;
  6. pobierają rentę szkoleniową;
  7. pobierają świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
  8. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem;
 3. pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w Urzędzie.

2.Zasady ubiegania się o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych?

Urząd, na wniosek, może sfinansować ww. osobom z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie studiów podyplomowych składają w Urzędzie wniosek, do którego należy dołączyć w szczególności:

 • uzasadnienie celowości podjęcia studiów podyplomowych,
 • dokument zawierający informacje o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Urząd zawiera z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.
Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może nastąpić jednorazowo lub w ratach za kolejne semestry studiów.

Osoby korzystające z dofinansowania kosztów studiów podyplomowych zobowiązane będą do przedkładania w Urzędzie dokumentu potwierdzającego kontynuację studiów podyplomowych oraz dyplom ukończenia tych studiów.
W przypadku gdy uprawniona osoba w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą nie zawiesza się dofinansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

3. Jakie świadczenia przysługują podczas uczęszczania na studia podyplomowe?

Osobie posiadającej status bezrobotnego, której Urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Osobie posiadającej status bezrobotnego, której Urząd przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, która w trakcie tych studiów podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia studiów. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, o którym mowa wyżej, do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, o którym mowa wyżej przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.

Ubezpieczenie, o którym mowa wyżej nie przysługuje uczestnikowi studiów podyplomowych w przypadku gdy uczestnik posiada już takie ubezpieczenie.

Tagi

  

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U.2017.1065

1 MB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1,7 (ocen: 6)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 29 grudnia 2009
Zmodyfikowano:04 lutego 2013 przez Global Administrator
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy