Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Pobierz Pliki
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne
Pobierz Pliki

Dotacje dla bezrobotnych z Funduszu Pracy

Bezrobotny chcący rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej może ubiegać się z Funduszu Pracy o środki na jej podjęcie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tej działalności.

 1. Kto może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?
 2. W jakiej wysokości mogą zostać przyznane środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego?
 3. Tryb przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego.
 4. Formy zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej.

1. Kto może ubiegać się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej?

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony przez Urząd, w przypadku spełnienia przez bezrobotnego następujących warunków:

 1. w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
  1. nie odmówił, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy,
  2. z własnej winy nie przerwał szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  3. po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych,staż, prace spolecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
 2. nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 3. spełnia warunki do otrzymania środków stanowiących „pomoc de minimis”, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.transportu osób taksówkami;
 4. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w a w przypadku jego posiadania - oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 5. nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 6. zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania,
 7. wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

2. W jakiej wysokości mogą zostać przyznane środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego?

 1. nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
 2. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca) przyjmowana jest na dzień zawarcia umowy.

3. Tryb przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego:

 1. Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności, wniosek o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na jej podjęcie, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.
 2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku Urząd zobowiązany jest podać przyczynę odmowy.
 3. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez Urząd z bezrobotnym na piśmie pod rygorem nieważności i po spełnieniu przez bezrobotnego warunków w niej określonych. Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinna zawierać w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:
  • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • wydatkowania zgodnie z wnioskiem środków otrzymanych przez bezrobotnego,
  • złożenia rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

  • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy,
  • zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:
  1. określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
  2. 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego - w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.                 
 4.  W przypadku śmierci Bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.

4. Formy zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej:

 1. poręczenie cywilne,
 2. weksel z poręczenie wekslowym (aval),
 3. gwarancja bankowa,
 4. zastaw na prawach lub rzeczach,
 5. blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 6. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.


UWAGA!
Przyznane bezrobotnemu jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, stanowią pomoc de minimis.
Wszelkie informacje dotyczące Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) dostępne TUTAJ

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna
TypNazwaRozmiar
pdf

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U.2017.1065

1 MB

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,6 (ocen: 10)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 15 lutego 2010
Zmodyfikowano:04 września 2017 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy