Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy

W chwili obecnej nie mamy żadnych form aktywizacji dla tego działu.

Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy

Osoba bezrobotna ma obowiązek:

 • informowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie w terminie 7 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej, oraz zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu samego bezrobotnego oraz członków rodziny;
 • zgłaszania się do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa następuje utrata statusu bezrobotnego. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w PUP na okres
  • 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
  • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
  • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego następnego niestawiennictwa;
 • zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku;
 • powiadomić, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia - wówczas osoba bezrobotna nie zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego, zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego;
 • zawiadomić PUP o czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny, w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego oraz dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia - zaświadczenie powinno być wystawione na druku ZUS ZLA. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie (tj. druk ZUS ZLA) skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy. Ponadto starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 •  powiadomić PUP, w którym jest zarejestrowana w przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującą zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 • powiadomienia PUP o braniu udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia;
 • poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;

Osoba bezrobotna ma prawo do:

 • otrzymania pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • korzystania z poradnictwa zawodowego,
 • korzystania z kursów zawodowych organizowanych przez Urząd Pracy,
 • ubiegania się o sfinansowanie szkolenia na indywidualny wniosek lub w ramach pożyczki szkoleniowej,
 • świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych,
 • otrzymywania innych świadczeń przewidzianych w ustawie dla osób bezrobotnych.

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 15 maja 2012
Zmodyfikowano:28 listopada 2012 przez Global Administrator
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy