Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Prawa i obowiązki niepełnosprawnej osoby bezrobotnej
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Prawa i obowiązki niepełnosprawnej osoby bezrobotnej

 
Za osoby niepełnosprawne uważa się te osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza albo uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, pod warunkiem, że w stosunku do nich wydano jedno z trzech poniżej wymienionych orzeczeń organów orzekających:
 1. zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 2. całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub
 3. niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia.
Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności:
 1. znaczny (do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę mającą naruszoną sprawność organizmu:
  • niezdolną do podjęcia zatrudnienia,
  • zdolną do wykonywania zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej, wymagającą niezbędnej w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji),
 1. umiarkowany (do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ustawa zalicza osobę o naruszonej sprawności organizmu zdolną do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności, wymagającą w celu pełnienia ról społecznych częściowej lub okresowej pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji),
   
 2. lekki (do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu zdolną do wykonywania zatrudnienia, nie wymagającą pomocy innej osoby w celu pełnienia ról społecznych).
 
Osoby te potrzebują szczególnej pomocy i takie właśnie jest zadanie rehabilitacji zawodowej. Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
Rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych jest cały zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
 
 

FORMY POMOCY DLA OSÓB NIEPŁNOSPRAWNYCH
ZAREJESTROWANYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 - zwanej dalej "ustawą o promocji")


Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:
 • szkoleń
 • stażu
 • prac interwencyjnych
 • przygotowania zawodowego dorosłych
 • badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji
 • zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji
 • finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji
 • studiów podyplomowych
 • szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową
 • bonu na zasiedlenie
 • bonu szkoleniowego
 • bonu stażowego

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:
 • bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy;
 • poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.
Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki umowy.
 
 
 
 
 
 
 
 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 5 (ocen: 6)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 04 lutego 2013
Zmodyfikowano:25 stycznia 2018 przez Wioleta Waszkowiak
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy