Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Rejestracja bezrobotnych
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Rejestracja bezrobotnych

W chwili obecnej nie mamy żadnych form aktywizacji dla tego działu.

Rejestracja bezrobotnych


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2005r. (Dz.U. Nr. 210 poz. 1746) w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy bezrobotny lub osoba poszukująca pracy zgłasza się w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

 • dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument tożsamości + aktualne potwierdzenie zameldowania
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne, albo zaświadczenie o ukończeniu  kursu lub szkolenia;
 • wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień;
 • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada;
 • osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów· w/w przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności;

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia w/w dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

Rejestracja bezrobotnego oraz poszukującego pracy, następuje w dniu przedłożenia
wymaganych dokumentów oraz po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.

 Osoba zarejestrowana zawiadamia w terminie 7 dni urząd pracy o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.

Wymagane dokumenty w celu ustalenia uprawnień do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych:

 W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 • Decyzję o wykreśleniu działalności gospodarczej;
 • Zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;

 W przypadku zakończenia współpracy przy pozarolniczej działalności gospodarczej:

Zaświadczenie z ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z podaną kwotą stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

 W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej:

 •  Zaśwadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej, wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub przez Urząd Miasta/Gminy

 W przypadku przebywania na rencie z tytułu niezdolności do pracy:

 • Decyzję o przyznaniu i wstrzymaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy;

W przypadku przebywania na zasiłku chorobowym, macierzyńskim lub pobierania świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia:

 • Zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania wyżej wymienionego zasiłku wraz z uwzględnieniem podstawy wymiaru składki tych zasiłków

 W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy:

 • Zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu brutto( w rozbiciu na poszczególne miesiące) od którego istnieje obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społecze

W przypadku osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innych umów cywilno- prawnych:

 •  Zaświadczenie o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące z tytułu wykonywania pracy w ramach w/w umowy;

W przypadku wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności:

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z wykazem miesięcznych kwot stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

W przypadku opłacania składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego:

 • Zaświadczenie o w/w okresie wydane przez stosowny urząd;

W przypadku odbycia zasadniczej służby wojskowej:

 • Książeczkę wojskową;

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2 (ocen: 4)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 15 maja 2012
Zmodyfikowano:13 lutego 2017 przez Global Administrator
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy