Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Agencje zatrudnienia
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Agencje zatrudnienia

W chwili obecnej nie mamy żadnych form aktywizacji dla tego działu.

Agencje zatrudnienia

Agencje zatrudnienia to podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, które świadczą usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.

Rejestr taki prowadzony jest przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis.

Wpisu do rejestru nie muszą dokonywać między innymi:

 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • centra oraz kluby integracji społecznej (o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym),
 • wyspecjalizowane organy wojskowe (o których mowa w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) wykonujące usługi dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej,
 • przedsiębiorcy zagraniczni posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich UE, państw EOG nienależących do UE oraz państw niebędących stronami umowy o EOG, które mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpis do rejestru agencji zatrudnienia dokonywany jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia. Powinien on zawierać następujące dane:

 • oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru,
 • adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy, województwa oraz numerem telefonu,
 • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
 • NIP (jeżeli został nadany),
 • numer w KRS lub w EDG (jeżeli został nadany) oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego,
 • adres poczty elektronicznej.

Do wniosku powinno zostać dołączone także specjalne oświadczenie. Wniosek o wpis do rejestru może zostać złożony także w formie elektronicznej.

Przed dokonaniem wpisu marszałek województwa może dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku lub oświadczeniu, wezwać podmiot do dostarczenia dokumentów, które potwierdzą prawdziwość danych. Po dokonaniu wpisu wydawany jest certyfikat. Podlega to opłacie w wysokości 200 złotych, stanowiącej dochód samorządu województwa. Marszałek województwa odmawia dokonania wpisu, jeżeli:
 •     podmiot nie spełnia wymaganych prawem warunków,
 •     podmiot wykreślono z rejestru w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,
 •     wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 2,3 (ocen: 3)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Global Administrator
Utworzono: 15 maja 2012
Zmodyfikowano:09 listopada 2015 przez Global Administrator
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy