Herb Powiatu Wolsztyńskiego
Strona główna

ul. 5 Stycznia 5A, 64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 12 95, fax. 68 384 35 81

e-mail: powo@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze
3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wolsztyn, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter


Ankieta

Kalkulator stażu pracy
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Powierzenie pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę » Procedury obowiązujące podczas zatrudniania cudzoziemców
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wolsztyńskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Procedury obowiązujące podczas zatrudniania cudzoziemców
KAŻDY CUDZOZIEMIEC, KTÓRY NA MOCY PRZEPISÓW NIE JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU POSIADANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ W POLSCE, CHCĄCY PODJĄĆ ZATRUDNIENIE NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, MUSI POSIADAC ODPOWIEDNIE ZEZWOLENIE


Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce odbywa się na podstawie wydanego przez wojewodę zezwolenia na pracę.

Zezwolenie to umożliwia podjęcie pracy i podpisanie odpowiedniej umowy, tylko pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca odpowiedniego dokumentu legalizującego pobyt na terytorium RP.

Pracodawca o rozwiązaniu umowy z cudzoziemcem niezwłocznie informuje organ, który wydał zezwolenie.

Pracodawca, który zamierza wnioskować o wydanie zezwolenie na pracę cudzoziemca powinien zgłosić krajową ofertę pracy do urzędu pracy:

a)  w przypadku braku osób zarejestrowanych w PUP spełniających wymagania określone w ofercie urząd wydaje informacje starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia oferty pracy;

b) w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy wydanie pracodawcy informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia oferty pracy.


Pracodawca, który zamierza złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy składa wraz z kopią oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy we właściwym na siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Oświadczenia powinny być wypełnione rzetelnie i kompletnie oraz w sposób czytelny, najlepiej pismem drukowanym. Urząd Pracy może zweryfikować czy oświadczeniodawca prowadzi działalność gospodarczą lub rolną, albo jest osobą fizyczną.

W przypadku, gdy pracodawca nie może złożyć oświadczenia w urzędzie pracy może go reprezentować wyłącznie osoba posiadająca jego pisemne upoważnienie wystawione w celu załatwienia formalności dotyczącej procedury oświadczeń.

Procedurę związaną z zatrudnieniem cudzoziemca na podstawie oświadczenia można połączyć z procedurą wydawania zezwolenia na pracę.
Dodatkowo, jeśli cudzoziemiec (obywatel Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji lub Mołdowy) wykonywał pracę dla danego pracodawcy na podstawie oświadczenia przez min. 3 miesiące i pracodawca ten złoży wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na okres występujący bezpośrednio po okresie pracy na podstawie oświadczenia, wojewoda wydaje zezwolenie  na pracę bez konieczności uzyskania informacji od starosty powiatu o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie oświadcza, że rejestrowanie oświadczeń nastąpi:

•  po weryfikacji danych podmiotu;
• po podpisaniu przez pracodawcę pouczenia o konsekwencjach prawnych  powierzenia pracy cudzoziemcowi;
• gdy oświadczenie jest wypełnione rzetelnie, kompletnie, czytelnie, najlepiej pismem drukowanym;
•  gdy pracodawca nie może osobiście złożyć oświadczenia w urzędzie może go reprezentować wyłącznie osoba posiadająca pisemne upoważnienie wystawione w celu załatwiania formalności dotyczących procedury oświadczeń;
• gdy dzień zatrudnienia cudzoziemca następuje po dniu zarejestrowania oświadczenia.

      W celu zapobiegania nadużywania procedury ułatwionego uzyskania wizy przez cudzoziemców zamierzających wjechać do Polski w celu innym niż deklarowany (podjęcie zatrudnienia u pracodawcy wskazanego w oświadczeniu) lub też przypadku występowania innego rodzaju nadużyć, Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie może powiadomić organy kontrolne (Państwową Inspekcje Pracy, Straż Graniczną, Policją) i placówki kontrolne.

    Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie na podstawie zebranych informacji będzie szeroko współdziałał z w/w instytucjami poprzez m.in. niezwłoczne udzielanie na ich wniosek wszelkich informacji związanych z rejestracją oświadczeń, co przyczyni się do zapobiegania wykorzystywaniu uproszczonej procedury niezgodnie z jej przeznaczeniem.


 


Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 3,7 (ocen: 3)
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy